HUYỆN ĐÔNG ANH SẼ THÀNH QUẬN VÀO NĂM 2020

- Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan lập đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận vào năm 2020.